Blog

Ik wil eruit…

Ik wil eruit…

Voel je je onbegrepen? Wordt alleen je concentratie, – lees of leerprobleem gezien? Heb je het gevoel op de handrem te staan? Dan is de hoogste tijd om je talenten eruit te laten komen!

Iedereen heeft talent. Niet één maar wel meer! Alleen, niet alle talenten zijn even zichtbaar. Toch is het belangrijk je talenten te zien, te (h)erkennen en er op in te spelen. Thuis, bij het sporten, bij het uitoefenen van hobby’s of op school. Waarom? Omdat JIJ en je ongekende talenten er mogen zijn! Je mag eruit!

Als je talenten gekend en erkent worden, ervaar je een positieve invloed op je levenshouding, de manier hoe je bent, denkt en leert. Je kunt dan écht groeien, lekker in je vel zitten en zo tot je recht komen dat je op de juiste (onderwijs)plek terechtkomt die bij je past!

De Amerikaanse hoogleraar Howard Gardner onderscheidt acht intelligentiegebieden. Talenten.club erkent nog een negende: hoogsensitiviteit. Dit bijzondere talent komt vaak voor bij hoogbegaafde kinderen. Klinisch psychologe Elke Van Hoof, professor aan de Vrije Universiteit Brussel, zegt hierover: ‘Ons onderzoek toont aan dat mensen met hoogsensitiviteit (HSP) de wereld op een andere manier beleven dan mensen die de eigenschap niet hebben. Scans bewijzen het: ze dénken echt anders’. Bij Talenten.club hebben we oog voor ‘anders denkenden’ en we helpen je graag om dit soms overweldigende talent te omarmen.

Iedereen beschikt over meerdere intelligenties of talenten. Sommige zijn heel sterk ontwikkeld, andere zijn minder sterk ontwikkeld of verborgen. We zijn geneigd om drie van deze talenten het meest in te zetten en bepalen vaak de voorkeur voor bepaalde activiteiten. Welke talenten heb jij? Waar geef jij de voorkeur aan? Benut je je talenten ook optimaal?

De verbaal linguïstische intelligentietaal talent 

Kinderen die dit talent sterk ontwikkeld hebben, houden van lezen, schrijven, luisteren en spreken.

Ze kunnen goed onder woorden brengen wat ze bedoelen, hebben een rijke woordenschat en spelling gaat ze gemakkelijk af. Ze denken in woorden.

Ze houden van discussiëren, argumenteren, regels, woordspelletjes spelen en andere talige activiteiten. Taal is hun communicatie-middel. Het is niet gezegd dat dit talent op school ook altijd tot uiting komt in taal, spelling of lezen. Soms zorgen nog aanwezige reflexen of onjuiste oogsamenwerking voor het onderkennen van dit talent.

De lichamelijk-kinesthetische intelligentie – beweeg talent 

Deze kinderen leren door te doen, gebruiken gebaren en bewegingen bijzet spreken, hebben de behoefte om dingen uit te proberen en om het aan te raken.

Ze zijn het liefst in beweging, sporten graag, reageren meestal met trefzekere bewegingen, hebben een sterk gevoel voor gebruik van het eigen lichaam en goede fijne motoriek.

Dit uit zich bijvoorbeeld in toneelspelen, acteren, mime, sport, dans maar ook sleutelen of knutselen. Toch is het goed voor te stellen dat dit talent van kinderen soms verkeerd geïnterpreteerd wordt of gezien wordt als een hyper, ongeconcentreerd, overenthousiast of ADHD type. Bedenk dan, dat het ook een gebrek aan uitdaging kan zijn, er nog reflexrestanten actief zijn of dat fixatie disparatie voor onrust of concentratieproblemen zorgt.

De visueel-ruimtelijke intelligentiebeeld talent 

Kinderen met visueel-ruimtelijke intelligentie denken in beelden. Ze onthouden door het gezien te hebben. Bij deze kinderen helpt het als je het voordoet, plaatjes of videobeelden toont.

Het zijn kinderen die veel tekenen, gevoelig zijn voor kleurcombinaties, nuances en vormen, goed kaart kunnen lezen, sterk gevoel hebben voor ruimtelijke verhoudingen, perspectief kunnen zien en kiezen voor een goede layout. Maar het zijn ook kinderen met een levendige fantasie, ze zien het immers voor zich. Zo sterk, dat ze het op dat moment zelf beleven. Houd er rekening mee dat deze kinderen – de beelddenkers – niet altijd kunnen laten zien, wat er in zit in een nu nog talig onderwijssysteem.

De logisch-mathematische intelligentie – reken talent

Dit talent wordt gebruikt als het gaat om hoeveelheden en het zoeken naar logische verbanden. Deze kinderen zijn sterk in het zien van oorzaak-gevolg verbanden.

Ze genieten ervan om sommen en wiskundige vraagstukken op te lossen, ze spelen als het ware met cijfers. Het zijn kinderen die ook abstract informatie kunnen ordenen en redeneren. Ze maken daarbij gebruik van (eigen) schema’s en symbolen.

Het zijn kritische denkers die logisch redeneren, eerst analyseren en overwegen bij het oplossen van bijv. problemen en gestructureerd werken.

De muzikaal-ritmische intelligentie – muziek talent

Kinderen met een sterke muzikaal-ritmische intelligentie genieten van muziek en ritmiek. Ze horen de structuur, voelen het ritme, pikken melodietjes snel op, neuriën en zingen graag mee. Ze spelen dan ook graag op een muziekinstrument.

Muziek kan hen helpen teksten beter te onthouden. Muzikale ezelsbruggetjes, rijmpjes of ondersteuning door bijvoorbeeld klappen helpen hen te leren.  Ze kunnen vaak boeiend vertellen mede door knap gebruik van intonatie in de stem.

De intrapersoonlijke intelligentie – zelf talent

De denker, de filosoof, dit kenmerkt het kind met het ‘zelf’ talent. Nadenken over jezelf, over meningen en opvattingen. Bevragen en willen verhelderen. Vaak zaken op jezelf betrekken en daardoor in kunnen voelen wat de ander doormaakt. Het kind met een sterke intrapersoonlijke talent houdt van stilte en alleen zijn.

Dit kind vraagt meer denktijd omdat het veel te overdenken heeft voordat het antwoordt. Hij of zij accepteert niet zomaar een standpunt, maar wil het eerst van alle kanten kritisch bekijken.

Ze kennen de eigen sterke en zwakke kanten goed en stelt zich graag op de achtergrond op. Ze houden van dagdromen, poëzie, leven in een eigen wereld, nemen scherp waar wat er gebeurt en schrijven het graag op in een dagboek.

De interpersoonlijk intelligentie – samen talent

Het kind met een sterke interpersoonlijke intelligentie leeft met de ander mee, wil graag samen opdrachten uitvoeren, is zorgzaam en gevoelig voor stemmingen. Ze voelen scherp aan wat anderen bezig houden of voelen. Deze kids hebben een knap empathisch vermogen; het inleven in de belevingswereld van de ander.

Het is een kind dat contact zoekt en als een ‘blauw helm’ bemiddelt bij conflicten. Dit kind leert door (positieve) feedback. Ze voelen zich prettig in groepjes, houden van gezelligheid en feestjes, trakteert graag en is altijd bereid anderen te helpen.

De naturalistische intelligentie – natuur talent

Dit zijn de kinderen die direct gemotiveerd zijn als het gaat om planten, dieren, het milieu en de natuur. Ze verzamelen stenen, schelpen, bladeren of andere mooie objecten uit onze natuur. Ze zijn gefascineerd door alles wat groeit en bloeit en vaak geïnteresseerd in natuurverschijnselen (weer, sterren en planeten). Ze herkennen snel kenmerken van planten en dieren.

Ze verzorgen en gaan graag om met dieren, letten op het weer en de wisselingen van de seizoenen. Het zijn kinderen met oog voor details, ze kunnen goed observeren en rubriceren (verzamelen en ordenen). Ze leren gemakkelijk door waarnemingen.

De hooggevoelige intelligentie – hoogsensitief talent

Hoogsensitieve kinderen hebben de vaardigheid om onbewust veel informatie uit de omgeving op te nemen en kunnen deze diepgaand verwerken. Ze hebben als het ware extra voelsprieten, radar of antenne.

Hooggevoelige kinderen zijn zich zeer bewust van hun denken, voelen en handelen. Ze vinden het lastig bekeken, gemeten of te worden geëvalueerd. Ze hebben een hekel aan het woordje ‘moeten’ en kunnen pas optimaal presteren als ze vanuit het hart mogen werken en creëren.

Deze talenten leggen snel verbindingen door hun sterke intuïtie maar worden vaak totaal niet door anderen begrepen. Ze zijn visionair en zien de mogelijkheden vanaf een zeer pril stadium, waar dat voor anderen nog niet zichtbaar is. Ze zijn perfectionistisch en bang om fouten te maken (faalangst). Het voordeel is dat ze zeer zorgvuldig en accuraat zijn en fouten eerder signaleren.

Hooggevoelige kinderen leven regels meer na dan anderen om afkeuring of commentaar te voorkomen. Ze kunnen slecht tegen onrechtvaardigheid en zijn zeer goed in het (ver)zorgen van anderen omdat ze de nood van anderen ‘aanvoelen’.

Ontdek en laat je talent zien! Kom er maar uit bij de talenten.club!

Read more

Het zit er wel in…

De fabel van ‘het zit er wel in, maar komt er niet uit’

‘Het zit er wel in, maar komt er niet uit’. Een zin die we allemaal wel eens hebben gehoord of hebben uitgesproken. We signaleren dat er meer in een kind zit, dan het op dat moment laat zien. We kunnen er echter niet onze vinger op leggen, waarom het er niet uitkomt. Het kind komt niet tot zijn of haar recht en gaat helaas vaak gepaard met ‘niet goed in je vel’ zitten. Alleen… wat als het er wél uitkomt alleen wíj het niet zien?

Ruim 80% van alle informatie die we tot ons nemen, bereikt ons via de ogen. Toch is wát we met onze ogen waarnemen, niet altijd wat het op het eerste oog lijkt. Denk maar eens aan optische illusies of gezichtsbedrog.

Stel je voor: je bent creatief begaafd en gezegend met het divergente denkvermogen, een talent om meerdere oplossingen binnen een vraag of opdracht te zien, kun je dan altijd laten zien wat er in je zit?

Neem deze CITO vraag (2009):

Als je een boomstam in 4 stukken wilt zagen, hoe vaak moet je dan zagen?

Om het ‘gemakkelijk’ te maken laten ze je ook nog uit meerkeuzeantwoorden kiezen:

A) 2 keer

B) 3 keer

C) 4 keer

Waar het gros antwoord B invult, zien creatief begaafden dat álle antwoorden kunnen. Welk antwoord moeten ze kiezen? Verwarring, te weinig informatie, tijdverlies… en dan toch maar een logische keuze, zonder de mogelijkheid het antwoord toe te lichten. Antwoord A, want de boomstam in 2x zagen is toch efficiënter en economischer dan 3 of 4x?

Helaas. Volgens het antwoordenblad is er maar één antwoord mogelijk en dat is antwoord B. Daarnaast beperken wij onze blik tijdens het nakijken enkel tot het zien van fouten. Het ‘waarom’ achter een antwoord. De beredenering ervan wordt niet gevraagd of gezien. Laat staan het ongekend talent.

Heeft deze creatief begaafde laten zien wat er in zit? Ja zeker. Komt het er uit? Ja, zeker. Alleen koppelen we helaas vaak genoeg aan de waargenome toetsresultaten een directe interpretatie. Dat is gevaarlijk en maakt, mijns inziens, de welbekende frase: ‘het zit er wel in, maar komt er niet uit’ tot een farce. In mijn optiek laat een kind bewust of onbewust áltijd zien wat er in zit. Het is alleen de vraag of wíj het willen zien.

Kijken is anders dan zien

Zien is de juiste betekenis geven aan een waarneming. Ofwel het correct interpreteren van de aangeboden informatie. Geen gemakkelijke klus als ons beeld ‘vertroebeld’ wordt door eerdere ervaringen, gestandaardiseerde toetsen, antwoorden en testen, gemiddelden, getrokken vergelijkingen, gevormde overtuigingen, overgeleverde wijsheden en aangeleerde vaardigheden.

Een open blik houden is dan ook essentieel bij het omzetten en verwerken van informatie. Dit gehele proces speelt zich af in onze hersenen en maakt dat we kijken met onze ogen, maar zíen met onze hersenen.

Verruim je blik
Het is niet kijken, maar nauwkeurig observeren waarmee we kunnen zien. Bij observeren verwerven we informatie uit eerste hand, door gebruik te maken van onze zintuigen aangevuld met objectieve data uit onderzoeksinstrumenten, communicatie en het vastleggen ervan. Door het aandachtig bestuderen van wat we zien, het verwonderen en (af)vragen, het formuleren van een gerichte onderzoeksvraag en het toetsen in de praktijk om te verifiëren of bij te sturen, verruimen we onze kennis. Door de vergaarde informatie in een breder perspectief te zien, kan dat leiden tot andere inzichten of interpretaties. Soms totaal anders dan verwacht of op het eerste gezicht leek.

Hoeveel zwarte stippen zie je?

Leonardo da Vinci beschikte over zo’n uitzonderlijk observatievermogen ook wel visuele intelligentie. Door het systematisch, precies, herhalend en natuurgetrouw te tekenen en te beschrijven probeerde hij de werkelijkheid niet door andermans, maar door eigen ogen te zien. Zijn motto was ‘saper vedere’ wat betekent: ‘weten hoe te zien’. Hij verruimde zijn blik door de verbindingen en patronen die hij zag, te combineren met logisch denken, onderzoeken en ervaren.

Wil je écht ongekend talent zien? Wil je weten hoe te zien? Verruim dan je blik met talenten.club

Read more