Blog

Het zit er wel in…

De fabel van ‘het zit er wel in, maar komt er niet uit’

‘Het zit er wel in, maar komt er niet uit’. Een zin die we allemaal wel eens hebben gehoord of hebben uitgesproken. We signaleren dat er meer in een kind zit, dan het op dat moment laat zien. We kunnen er echter niet onze vinger op leggen, waarom het er niet uitkomt. Het kind komt niet tot zijn of haar recht en gaat helaas vaak gepaard met ‘niet goed in je vel’ zitten. Alleen… wat als het er wél uitkomt alleen wíj het niet zien?

Ruim 80% van alle informatie die we tot ons nemen, bereikt ons via de ogen. Toch is wát we met onze ogen waarnemen, niet altijd wat het op het eerste oog lijkt. Denk maar eens aan optische illusies of gezichtsbedrog.

Stel je voor: je bent creatief begaafd en gezegend met het divergente denkvermogen, een talent om meerdere oplossingen binnen een vraag of opdracht te zien, kun je dan altijd laten zien wat er in je zit?

Neem deze CITO vraag (2009):

Als je een boomstam in 4 stukken wilt zagen, hoe vaak moet je dan zagen?

Om het ‘gemakkelijk’ te maken laten ze je ook nog uit meerkeuzeantwoorden kiezen:

A) 2 keer

B) 3 keer

C) 4 keer

Waar het gros antwoord B invult, zien creatief begaafden dat álle antwoorden kunnen. Welk antwoord moeten ze kiezen? Verwarring, te weinig informatie, tijdverlies… en dan toch maar een logische keuze, zonder de mogelijkheid het antwoord toe te lichten. Antwoord A, want de boomstam in 2x zagen is toch efficiënter en economischer dan 3 of 4x?

Helaas. Volgens het antwoordenblad is er maar één antwoord mogelijk en dat is antwoord B. Daarnaast beperken wij onze blik tijdens het nakijken enkel tot het zien van fouten. Het ‘waarom’ achter een antwoord. De beredenering ervan wordt niet gevraagd of gezien. Laat staan het ongekend talent.

Heeft deze creatief begaafde laten zien wat er in zit? Ja zeker. Komt het er uit? Ja, zeker. Alleen koppelen we helaas vaak genoeg aan de waargenome toetsresultaten een directe interpretatie. Dat is gevaarlijk en maakt, mijns inziens, de welbekende frase: ‘het zit er wel in, maar komt er niet uit’ tot een farce. In mijn optiek laat een kind bewust of onbewust áltijd zien wat er in zit. Het is alleen de vraag of wíj het willen zien.

Kijken is anders dan zien

Zien is de juiste betekenis geven aan een waarneming. Ofwel het correct interpreteren van de aangeboden informatie. Geen gemakkelijke klus als ons beeld ‘vertroebeld’ wordt door eerdere ervaringen, gestandaardiseerde toetsen, antwoorden en testen, gemiddelden, getrokken vergelijkingen, gevormde overtuigingen, overgeleverde wijsheden en aangeleerde vaardigheden.

Een open blik houden is dan ook essentieel bij het omzetten en verwerken van informatie. Dit gehele proces speelt zich af in onze hersenen en maakt dat we kijken met onze ogen, maar zíen met onze hersenen.

Verruim je blik
Het is niet kijken, maar nauwkeurig observeren waarmee we kunnen zien. Bij observeren verwerven we informatie uit eerste hand, door gebruik te maken van onze zintuigen aangevuld met objectieve data uit onderzoeksinstrumenten, communicatie en het vastleggen ervan. Door het aandachtig bestuderen van wat we zien, het verwonderen en (af)vragen, het formuleren van een gerichte onderzoeksvraag en het toetsen in de praktijk om te verifiëren of bij te sturen, verruimen we onze kennis. Door de vergaarde informatie in een breder perspectief te zien, kan dat leiden tot andere inzichten of interpretaties. Soms totaal anders dan verwacht of op het eerste gezicht leek.

Hoeveel zwarte stippen zie je?

Leonardo da Vinci beschikte over zo’n uitzonderlijk observatievermogen ook wel visuele intelligentie. Door het systematisch, precies, herhalend en natuurgetrouw te tekenen en te beschrijven probeerde hij de werkelijkheid niet door andermans, maar door eigen ogen te zien. Zijn motto was ‘saper vedere’ wat betekent: ‘weten hoe te zien’. Hij verruimde zijn blik door de verbindingen en patronen die hij zag, te combineren met logisch denken, onderzoeken en ervaren.

Wil je écht ongekend talent zien? Wil je weten hoe te zien? Verruim dan je blik met talenten.club

Read more